Jaroslav Strmiska

konstrukční a softwarová činnost, hudebník

Software

Tvorba osmisměrek

Počítačový program pro tvorbu osmisměrek lze použít jako pomůcku při tvorbě malých až středně velkých osmisměrek s psanou i kreslenou legendou. Lze v něm vytvářet osmisměrky standardní písmenné, shlukové a tři typy osmisměrek střídavých včetně osmisměrek figurálních.
Součástí programu je rozšiřitelný slovník kreslitelných výrazů a jejich flexibilní vyhledávač. Slovník obsahuje více jak 15000 výrazů a je využíván i při kontrole synonym a náhodných výskytů nelegendových výrazů v obrazci.
Zde vytvořené a úspěšně zkontrolované osmisměrky vyhovují Směrnici pro tvorbu osmisměrek, vydanou Svazem českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK) - Novum s.r.o. Praha 1994.

Titulek

Titulek

Pracovní plocha se skládá s obrazce, což je souřadnicový systém buněk (rastr), o max. rozměru 26 řádků x 36(32) sloupců, což tvoří dostatečný prostor s ohledem k možným rozměrům figurálních osmisměrek.
Každá buňka a tím i každý vpisovaný výraz má v obrazci přesnou adresu ve tvaru [řádek sloupec]. První buňka vlevo nahoře má adresu A1, poslední vpravo dole Z36.
Rastr obrazce není pro zapisování výrazů přístupný. Výrazy, hesla a písmena tajenky se do obrazce zapisují prostřednictvím legendy, která se nachází vpravo od obrazce.
Legenda je tabulka, obsahující seznam výrazů zapsaných v obrazci, jejich počáteční adresu a směr v obrazci. Směr výrazu se označuje zkratkami světových stran.
Dále se zde označuje je-li výraz heslo nebo písmeno tajenky. Zapsání označení kresby výrazu nebo jeho popis je na zvážení autora.

V levé dolní části obrazovky pod obrazcem se nachází kontrolní prvky osmisměrky. Kontrolu lze spustit kdykoliv příslušným tlačítkem. Kontrola probíhá souhrnně všemi druhy kontrol systémem chyba je/není. Příčiny a upřesnění nevyhovujících kontrol lze pak blíže dohledat volbami v záhlaví obrazovky.

Titulek

Jednotlivé prvky kontrolují: shodu obrazce s legendou, t.zn. neobsahuje-li legenda výrazy typu karavana-vana, vzájemné křížení výrazů min. ve dvou znacích v obrazci, výskyty nelegendových výrazů v obrazci, výskyt synonym v legendě, např. plaz-kobra což vadí u osmisměrek s kreslenou legendou, využití všech osmi směrů výrazů v obrazci a vhodnost rozmístění nevyškrtaných písmen tajenky, kdy jejich vzdálenost by měla být min. dva znaky na stejné ose.


Vpravo vedle kontrolních prvků je blok prvků pro vyhledávání výrazů. Vyhledávání se řídí zadanou maskou výrazu. Maska je kopií úseku obrazce, pro který se vyhledávají vhodné výrazy, kde prázdná políčka obrazce jsou v masce nahrazena tečkou. Masku lze zadat buď ručně z klávesnice nebo si ji nechat vygenerovat programem. Kliknutím myší do obrazce bude do položky <počátek> zapsána adresa kliknuté buňky a po zadání směru bude vygenerována maska celého úseku od počáteční adresy až k okraji obrazce.

Titulek

Nebo lze vybrat určitý úsek obrazce kliknutím do první buňky a při podržení klávesy <Ctrl> do poslední buňky úseku.
Proces vyhledávání se spustí tlačítkem <Vyhledat>. Vyhledané výrazy jsou pak vypsány do tabulky vyhledaných výrazů pod tabulkou legendy. Vybraný výraz se zapíše do legendy a obrazce po kliknutí na tlačítko <Přidat> nebo dvojklikem na název výrazu.

Pro výstup z programu jsou k dispozici jednoduché tiskové sestavy a především export obrazce a legendy do excelovského souboru k  dalšímu grafickému zpracování.